Programma's

Algemeen bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2020

Vastgestelde Begroting 2021

Gewijzigde Begroting 2021

Rekening 2021

Lasten

2.614

2.697

3.139

3.102

Baten

597

605

605

626

Saldo

2.017

2.092

2.534

2.476

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

2.017

2.092

2.534

2.476

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?

In het programma Bestuur zijn de lasten € 37.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 121.000 lager.
De loonkosten zijn € 84.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen:

  • Lagere uitgaven van het regiobudget (€ 68.000). Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022. Het zijn werkzaamheden en projecten met betrekking tot de samenwerkingsthema’s Wonen, Economie, Ruimte en Voorzieningen & Evenementen.
  • Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering ( € 35.000) voor het organiseren van de verkiezingen worden voorgesteld om over te hevelen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

In het programma Bestuur zijn de baten € 21.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47