Jaarrekening

Resultaat en toelichting

Resultaat en toelichting

Toelichting resultaat

Bedragen in euro’s (- = nadelig)

Begrotingssaldo bij vaststelling op 9 november 2020 excl. 1e wijziging 

238.505

Vastgestelde begrotingswijzigingen (W1 t/m W12)

-812.163

Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage

1.298.912

Overhevelingen van 2021 naar 2022 conform 3e financiële rapportage (W12)

2.222.200

Te verwachten batig saldo 2021

2.947.454

Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiële rapportage:

Hogere uitgaven inzake afval 

-305.000

Lagere uitgaven voor evenementen

-50.000

Hogere lasten straatverlichting

-54.000

Hogere uitgaven voor onderhoud plantsoenen/bomen

-75.000

Hogere uitgaven van wegen en openbare verlichting

-60.000

Hogere uitgaven bestemmingsplannen

-55.000

Hogere uitgaven afgewikkelde complexen

-89.000

Lagere uitgaven voorschoolse voorzieningen

223.000

Hogere lasten kermis

-70.000

Lagere verhuuropbrengsten van de sportzalen

-70.000

Hogere uitgaven begeleide participatie -wsw (algemene uitkering decembercirc.)

-76.000

Lagere uitgaven arbeidsparticipatie -  scholing en activering       zie ook corona re-integratie

138.000

Hogere lasten/Lagere baten bbz

-138.000

Lagere lasten/hogere baten exploitatie Bestwijzer

52.000

Lagere uitgaven integrale toegang

56.000

Hogere opbrengst grondverkopen

360.000

Lagere toerekening aan investeringsprojecten en grondexploitatie a.g.v. vertraging van deze projecten

-275.000

Ambtelijke inzet t.b.v. stationsgebied die niet gactiveerd mag worden o.b.v. BBV regelgeving

-190.000

Inzet ambtelijke uren voor diverse andere projecten dan invest projecten en grex (w.o. particuliere initiatieven)

-185.000

Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen

462.000

Lagere opbrengst OZB

-87.000

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds

298.000

Lagere sloopkosten voormalige muziekschool

53.000

Lagere bijdrage uit var (overheveling huisvesting/archief op orde niet gekoppeld aan res.)

-158.000

Lagere bijdrage uit res ICT (lagere afschrijvingslasten W04/2021 niet gekoppeld aan res.)

-209.000

Hogere lasten eigen uren van de buitendienst (niet toegerekend aan grondexploitatie)

-100.000

Hogere afschrijvingslasten overhead 

-115.000

Lagere afschrijvingslasten openbare ruimte

202.000

Voordelig saldo personeelslasten

333.000

Ziekteverlof werknemers projecten en grondexploitatie (gemiddeld 1 FTE over 2021)

-90.000

Budget onvoorziene uitgaven niet uitgegeven

50.000

Nadelig saldo riolering (lagere compensabele btw door lagere investeringen)

-121.000

Overige verschillen (< 50.000)  

101.822

Totaal mutaties

-243.178

Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch)

2.704.276

Overlopende posten waaraan in 2021 een bestemming wordt gegeven: 

Niet uitgegeven budgetten met betrekking tot Covid-19:

Organiseren verkiezingen

35.000

Borging lokale en regionale culturele infrastructuur

290.000

Perspectief jeugd en jongeren

60.000

Compensatie meerkosten jeugd (ged. algemene uitkering decembercirc.)

43.000

Compensatie meerkosten Wmo (algemene uitkering decembercirc.)

7.000

Arbeidsparticipatie - Re-integratie bijstandsgerechtigden 

112.000

Schuldenbeleid, aanpak armoede en schulden 

43.000

Bijz. bijstand, aanpak armoede en schulden 

268.000

Uitvoeringskosten Tozo

192.000

Lagere personeelslasten (kosten recepties/afdelingsbudget)

16.000

Totaal overlopende posten m.b.t. Covid-19

1.066.000

Overige overlopende posten:

Regionale samenwerking

68.000

Centrummanagement             

73.000

Bedrijventerreinvisie

7.000

Eenmalige frictiekosten Openbare Bibliotheek 

577.000

Cultureel programma

58.000

Community art

35.000

Profilering Best

30.000

Combinatiefunctionarissen                 

42.000

Culturele activiteiten

39.000

Integrale wijkontwikkeling

16.000

Burgerinitiatieven kwetsbare ouderen

17.000

Bevordering duurzaamheid

113.000

Landschapsfonds (correctie)

-67.000

Onderzoek transformatie stationsgebied

26.000

Visie volkshuisvesting (woningbouwversnelling)                  

30.000

Inhuur Financiële Administratie

17.000

Totaal overige overlopende posten

1.081.000

Totaal overlopende posten

2.147.000

Batig rekening resultaat

4.851.276

 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47