Jaarrekening

Balans en toelichting

Balans en toelichting

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING   

Inleiding   

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.   

Grondslagen voor de waardering   

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.   

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het    opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.   

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.   

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.   

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.    
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks   terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.   

Immateriële vaste activa   

Conform de notitie grondbeleid 2019 van de commissie BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, nog niet op onderhanden werk worden geactiveerd wanneer de betreffende BIE nog niet door de raad is vastgeteld. Deze kosten kunnen op basis van artikel 34 van het BBV worden geactiveerd als immateriële vaste activa onder de volgende voorwaarden:   

  1. De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Bro; en   
  2. De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa.    

Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;   

  1. Plannen tot ontwikkeling van grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit of - indien gedelegeerd - een collegebesluit.   

Materiële vaste activa   

Investeringen met economisch nut   
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investerings- bijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.   

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle    investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het    begrotingsjaar 2017 worden gedaan.   

Conform de notitie grondbeleid 2019 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar.
Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering   
van deze gronden. Deze overgangsregeling geldt voor complex "Steegsche Velden Noord".   
In de notitie "Grondbeleid in begroting en jaarstukken van 2019" heeft de commissie BBV de categorie "warme gronden" geïntroduceerd. Hieraan is door de commissie een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden.   

De gronden voor de ontwikkeling van complex Steegsche Velden Noord voldoen aan de cumulatieve voorwaarden.   
Dit betekent dat de gronden per 31-12-2021 blijven gewaardeerd tegen de bestaande boekwaarde en dat afwaardering niet aan de orde is.   

Financiële vaste activa   

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, leningen u/g en overige   uitzettingen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.   

Participaties in het aandelenkapitaal van BV's of NV's zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen of lagere marktwaarde. Bijdrage in activa van derden zijn opgenomen tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met de afschrijvingen.   

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.   

Afschrijvingen   

De afschrijving geschiedt onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar volgens de lineaire afschrijvingsmethode.    
De afschrijving vangt aan in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt of wordt aangeschaft.   
De afschrijvingsduur is afgestemd op de economische levensduur.    

De afschrijvingstermijnen zijn conform de Financiële Verordening 2020 welke op 27 januari 2020 is vastgesteld.   

Afschrijvingen vinden plaats volgens de afschrijvingstermijnen in onderstaande tabel.

 

Soort activa

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

geen afschrijving

Woonruimten

variërend van 3 tot 50 jaar

Bedrijfsgebouwen

variërend van 3 tot 50 jaar

Grond-, weg- en waterbouw

variërend van 5 tot 60 jaar

Vervoermiddelen

variërend van  8 tot 20 jaar

Machines, apparaten en installaties

variërend van  3 tot 15 jaar

Overige materiële vaste activa

variërend van  5 tot 25 jaar

 

Aan de investeringen wordt geen rente toegerekend.   

Voorraden   

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden   toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.    

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:   
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.   
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.   
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).   

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.   

Vlottende activa   

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.   
De voorziening debiteuren wordt deels dynamisch (publiekrechtelijke debiteuren) en deels statisch (private debiteuren) bepaald.    
De voorziening voor debiteuren - soza wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.   

Voorzieningen   

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, met uitzondering van de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel.   

De voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel betreft de pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders. Deze voorziening is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Hierbij zijn de sterftetabellen GBM/GBV 14-19 met rekenrente 0,528% gehanteerd.   

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uiteen zijn gezet.   

Vaste schulden   

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.    
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.   

Vlottende passiva   

Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.   

Resultaatbepaling   

Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het    verslag toe te rekenen kosten.   

Het gerealiseerde resultaat wordt afzonderlijk in de balans opgenomen. De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld.   

Borg- en garantstellingen   

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is onder de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.   

Eigen bijdragen op grond van de WMO

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

1.057

600

T

Eigen vermogen

82.733

85.422

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.057

600

P111

- Algemene reserves

18.570

22.818

P112

- Bestemmingsreserves

59.312

59.510

P114

- Gerealiseerde resultaat

4.851

3.094

Materiële vaste activa

57.079

52.128

T

Voorzieningen

14.644

13.640

- Investeringen met een economisch nut

43.306

42.172

P12A

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.338

3.646

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

P12B

- Egalisatievoorzieningen

1.618

1.765

  kosten een heffing kan worden geheven

230

240

P12C

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

8.688

8.229

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

13.543

9.716

Financiële vaste activa

4.268

5.481

T

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

150

150

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

P138

- Waarborgsommen

150

150

- Leningen aan woningbouwcorporaties

1.434

2.780

- Overige langlopende geldleningen

2.757

2.624

Totaal vaste activa

62.404

58.209

T

Totaal vaste passiva

97.527

99.212

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

25.985

32.806

T

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

14.993

13.026

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

25.974

32.795

P211b

- Kasgeldleningen

7.500

6.000

- Voorraad gereed product en handelsgoederen

11

11

P213

- Overige schulden

7.493

7.026

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

25.943

24.638

T

Overlopende passiva

3.940

5.402

- Vorderingen op openbare lichamen

5.534

5.600

- De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

16.408

14.779

  voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.830

1.765

P29B

  bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende

3.606

4.922

- Overige vorderingen

2.171

2.494

  begrotingsjaren

Liquide Middelen

677

424

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

P29D

  begrotingsjaren komen

334

480

- Banksaldi

677

424

Overlopende activa

1.451

1.563

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde

  bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.451

1.563

Totaal vlottende activa

54.056

59.431

T

Totaal vlottende passiva

18.933

18.428

Totaal generaal

116.460

117.640

Totaal generaal

116.460

117.640

Bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of

garantstellingen zijn verstrekt. (Zie toelichting balans)

165.669

183.257

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2021 (bedragen  x € 1.000)
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

Specificatie immateriële vaste activa

Boekwaarde
per 31-12-2021

Boekwaarde
per 31-12-2020

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.057

600

Totaal

1.057

600

Verloopoverzicht 

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2021

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

voor een bepaald actief

600

467

0

0

10

1.057

Totaal

600

467

0

0

0

10

1.057

Specificatie kosten van onderzoek en ontwikkeling

Werkelijk
besteed t/m 2020

Werkelijk
besteed in 2021

Cumulatief
besteed t/m 2021

Onderzoek en ontwikkeling Steegsche Velden Noord

600

457

1.057

Totaal

600

457

1.057

NIEGG’s en BIE’s die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen konden zonder afwaardering worden omgezet naar de materiële vaste activa tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016). Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde tegen de geldende bestemming (marktwaardetoets) van NIEGG’S en BIE’s die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen en zijn overgeboekt naar de materiële vaste activa. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden. Deze overgangsregeling geldt voor complex 'Steegsche Velden Noord'. In de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)' heeft de commissie BBV de categorie 'warme gronden' geïntroduceerd. Hieraan is door de commissie een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden. De gronden voor de ontwikkeling van complex Steegsche Velden Noord voldoen aan de cumulatieve voorwaarden. Dit betekent dat de gronden per 31-12-2021 blijven gewaardeerd tegen de bestaande boekwaarde en dat afwaardering niet aan de orde is.

Steegsche Velden Noord
Per 1 januari 2016 bedroeg de boekwaarde € 1.773.000 en deze is opgenomen onder boekwaarde van de gronden en terreinen. Zie bovenstaande toelichting: de gronden voldoen aan de cumulatieve criteria voor 'warme gronden' en zijn bestemd voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Mutaties op deze boekwaarde worden (maximaal 5 jaar) verantwoord onder immateriële vaste activa. De voorbereidingskosten uit 2016 zijn in 2021 afgewaardeerd en ten laste van het jaarresultaat gebracht. Op 7 maart 2022 heeft de raad de grondexploitatie Steegsche Velden Noord vastgesteld.

Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Overige investeringen met een economisch nut

43.306

42.172

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding

van de kosten een heffing kan worden geheven

229

240

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

13.543

9.716

Totaal

57.078

52.128

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht overige investeringen met een economisch nut

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaardering

Herrubricering

Boekwaarde 31-12-2021

Gronden en terreinen

6.004

50

0

0

0

0

0

6.054

Woonruimten

2

0

0

0

0

0

0

2

Bedrijfsgebouwen

30.828

2.217

0

1.147

62

0

0

31.835

Grond-, weg- en waterbouw

2.195

837

0

273

114

0

0

2.645

Vervoermiddelen

209

28

0

79

0

0

28

186

Machines, apparaten en installaties

2.113

399

0

643

0

0

-28

1.842

Overige materiële vaste activa

821

13

0

93

0

0

0

742

Totaal

42.172

3.544

0

2.235

176

0

0

43.306

Belangrijke investeringen met een economisch nut

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2021

Cumulatief
besteed t/m 2021

Ondergrond + toplaag kunstveld Best Vooruit

500

467

467

Bouw IKC Platijn

4.153

2.007

4.131

Ledverlichting sportpark Naastenbest

150

149

149

Automatiseringsprojecten

432

399

399

Totaal

5.235

3.022

5.146

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde  31-12-2020

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2021

Grond-, weg- en waterbouw

0

655

0

655

0

Overige materiële vaste activa

240

0

10

0

229

Totaal

240

655

10

655

229

De bijdragen van derden betreft de rioolheffing.

Specificatie investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2021

Cumulatief besteed t/m 2021

Riolering H Hartstraat - Leeuwerikstraat

550

32

485

Riolering Mosselaarweg/Driehoekweg etc.

120

28

125

Rioolreiniging Heuveleind/Heivelden

275

96

261

Pompgemaal

110

40

40

Riolering de Maas/de Dieze

220

278

278

Riolering Binnen-/Zand-/Fabrieksweg

250

181

181

Totaal

1.525

655

1.370

Verloopoverzicht investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2021

Grond-, weg- en waterbouw tot en met 2016

372

70

30

11

399

Overige materiële vaste activa tot en met 2016

4

0

3

0

1

Grond-, weg- en waterbouw vanaf 2017

8.996

4.439

241

372

12.822

Machines, apparaten en installaties vanaf 2017

344

0

24

0

321

Totaal

9.716

4.509

0

298

383

13.543

Specificatie investeringen

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2021

Cumulatief
besteed t/m 2021

Naastenbest o.a. Trompstraat

1.000

358

955

Hooiweg - De Vleut

615

400

430

Brug Ekkersweijer

910

528

898

Mosselaarweg/Driehoekweg etc.

670

157

707

Openbare verlichting

266

153

153

Binnenweg/Zandstraat/Fabrieksweg

575

334

385

Oirschotsewg spoor- ringweg

1.150

1.240

1.275

Reconstructie fietspaden Ringweg

336

421

484

Reconstructie Eindhovenseweg

300

251

251

Bomen/groen  in wijken

585

102

491

Totaal

6.407

3.944

6.029

Het restant van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut bestaat uit de reconstructie van diverse wegen en fietspaden waaronder de Zandstraat, Fabrieksweg en Oirschotseweg. Tevens is er geïnvesteerd in de aanleg van slijtlagen op diverse wegen en ten slotte is er geïnvesteerd in plantsoenen in diverse wijken en bomen in het buitengebied.

De bijdragen van derden bestaat grotendeels uit een bijdrage van het ministerie van I & W in het kader van de verkeersveiligheid ad € 350.000.

Financiële vaste activa

Verloopoverzicht

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen

Boekwaarde   31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

0

0

0

77

Leningen aan woningbouwcorporaties

2.780

0

0

1.346

1.434

Overige langlopende geldleningen

2.624

528

0

395

2.757

Totaal

5.481

528

0

1.741

4.268

De deelnemingen betreffen aandelen in Brainport BV en aandelen NV BNG.

Specificatie investeringen in overige langlopende geldleningen

Verstrekt
bedrag

Verstrekte leningen zonnepanelenproject

372

Verstrekte starterleningen woningmarkt

156

Totaal

528

Vlottende Activa

Voorraden

Specificatie

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

 - strategische gronden (MVA)

0

0

 - voorziening afwaardering boekwaarden

0

0

0

0

 - niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

0

0

 - voorziening geraamde verliezen

0

0

0

0

Onderhanden werk gespecificeerd naar:

 - Bouwgrond in exploitatie (BIE)

52.690

48.186

 - Voorziening geraamde verliezen

-19.895

-22.212

32.795

25.974

Voorraad gereed product en handelsgoederen

11

10

Totaal

32.806

25.984

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2020

Voorziening
31-12-2020

Balanswaarde 
31-12-2020

Investeringen
incl. oprenting

Opbrengsten

Winstuitname

Boekwaarde
31-12-2021

Voorziening
31-12-2021

Balanswaarde
31-12-2021

Molenstraat

629

-423

206

16

0

0

645

-439

206

Dijkstraten

12.733

-9.082

3.651

1.362

6.905

0

7.190

-7.190

0

Steegsche Velden Oost fase A

3.619

-2.700

919

330

0

0

3.949

-2.642

1.307

Centrumplan

4.727

-3.845

882

39

0

0

4.766

-4.151

615

Aarlesche Erven

30.982

-3.845

27.137

905

250

0

31.636

-7.790

23.846

Totaal

52.690

-19.895

32.795

2.652

7.155

0

48.186

-22.212

25.974

De voorziening is een waarde correctie op de post voorraden, bouwgrond in exploitatie. Wanneer een verliesvoorziening groter is dan de boekwaarde van de onderliggende bouwgrond in exploitatie, dan dient het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd met de boekwaarde van de bouwgronden, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd. Bovenstaande is het geval bij Dijkstraten. De verliesvoorziening is groter dan de boekwaarde per 31-12. Het meerdere ad € 922.500 is als voorziening aan de passiefzijde van de balans gepresenteerd. De totale verliesvoorziening bedraagt daarmee € 23.135.000.

Nog te maken kosten (nominaal)

54.756

Kostenstijging

6.399

Rente

0

Nog te maken kosten (eindwaarde)

61.155

Nog te maken opbrengsten (nominaal)

84.238

Opbrengstenstijging

2.182

Nog te maken opbrengsten (eindwaarde)

86.420

Nadelig resultaat (eindwaarde)

-25.557

Nadelig resultaat (NCW)

-22.714

Geactualiseerde grondexploitatie - gehanteerde parameters:

- Rente (conform BBV)

0% per jaar

- Kostenstijging 

  2022 

4,00% per jaar

  2023 en 2024

3,00% per jaar

  2025 en volgende jaren

2,00% per jaar

- Opbrengstenstijging 

  2022 

3,00% per jaar

  2023 en volgende jaren

2,00% per jaar

- Disconteringsvoet (conform BBV)

2,00% per jaar

De waardering van de bouwgronden in exploitatie (BIE) per 31 december 2021 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2022 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan - mede gezien de afhankelijkheid van de marktomstandigheden - leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties.

Molenstraat
In 2021 zijn voornamelijk plankosten gemaakt. Er is namelijk een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de twee resterende kavels waarin een groter bouwprogramma (een aantal appartementen) is opgenomen. Pas als hierover een besluit is genomen, kan de grondexploitatie hierop aangepast worden. Tot die tijd is het uitgangspunt de uitgifte van twee kavels in 2022 en is de verwachte einddatum 31-12-2022. Aan het woonrijp maken van de openbare ruimte rond deze kavels zijn nog enkele kosten verbonden, maar het merendeel van de kosten is reeds gemaakt. De restant kosten en te realiseren opbrengsten zijn geïndexeerd. Dit, in combinatie met de gemaakte kosten aan het bestemmingsplan, leiden tot een nadeliger saldo op de grondexploitatie: € 439.331 netto contante waarde per 1-1-2022. Hiervoor is conform de BBV een voorziening gevormd.

Dijkstraten
In 2021 zijn alle kavels van de laatste fase 5 (107 kavels) verkocht. IKC Platijn is in gebruik genomen. Fase 1, 2 en 3 zijn inmiddels geheel woonrijp gemaakt. In fase 3 en fase 1 zijn nog appartementencomplexen te realiseren. De ontwikkeling hiervan is nog niet gestart. In fase 3 resten nog 2 uitgeefbare kavels voor eengezinswoningen. In totaal zijn er circa 646 woningen gepland, waarvan er inmiddels 604 zijn verkocht en gerealiseerd. Er moeten dus nog circa 42 woningen gebouwd worden. Het plan heeft een looptijd tot en met 2024 en is een jaar langer dan vorig jaar ingeschat vanwege de lastige verkoopprocedure voor een van de appartementencomplexen. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 8.112.272 (NCW per 1-1-2022). Voor het verlies is in de jaarrekening 2021 een voorziening getroffen ter grootte van dit bedrag.

Steegsche Velden Oost fase A
In plan Steegsche Velden Oost fase A zijn in 2021 geen kavels verkocht. Het plan is nagenoeg helemaal bouwrijp gemaakt. Er moeten nog 12 kavels worden verkocht. Een deel van deze kavels wordt omgezet naar andere typologieën woningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 7-3-2022 vastgesteld. De resterende kavels worden in 2023 verkocht. Vervolgens wordt het woonrijpmaken in 2024 afgerond. Dit betekent dat de looptijd van het plan met 2 jaar is verlengd. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 2.642.478 (NCW per 1-1-2022). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Centrumplan
In 2021 zijn voornamelijk plankosten gemaakt. De uitgifte van gronden in ontwikkelvek 2 is in 2025 gefaseerd (1 jaar later gefaseerd dan in voorgaande grex). Dit is het gevolg van het onderzoek naar de scenario's voor de nieuw/verbouw van het gemeentehuis. Na realisatie van de opstalontwikkeling kan het resterende gebied woonrijp worden gemaakt (2026/2027). In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 4.151.286 (NCW per 1-1-2022). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Aarlesche Erven
De grondexploitatie voor plan Aarlesche Erven is door de raad op 17-6-2019 vastgesteld (gelijktijdig met het bestemmingsplan). Met ingang van 2019 kwalificeert het plan daarom als BIE. In het plan is het volgende programma opgenomen: 880 woningen, een school en een collectieve pluk/fruittuin. Het bouwrijp maken van fase 1 is in 2020/2021 gerealiseerd. De eerste uitgifte van gronden is gepland voor 2022. Het plan heeft een looptijd tot en met 2031. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 7.789.578 (NCW per 1-1-2022). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Verloopoverzicht

Nominale
waarde

Voorziening
oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

5.535

0

5.535

5.600

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

16.408

0

16.408

14.779

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

1.830

0

1.830

1.765

Overige vorderingen:

Debiteuren

2.280

422

1.858

2.162

Overige

323

0

323

332

Totaal

26.376

422

25.954

24.638

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de afwikkeling van het BTW compensatiefonds 2021 voor € 4.857.680.

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
De Wet Schatkistbankieren verplicht openbare lichamen om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist (met uitzondering van een drempelbedrag). Het drempelbedrag voor gemeente Best bedraagt in 2021 € 629.000 (gemiddeld per kwartaal). Indien er op dagbasis meer op de bankrekeningen staat dan € 629.000, dan wordt het meerdere afgeroomd t.g.v. de schatkist.

De gemeente Best heeft gemiddeld per kwartaal de volgende bedragen op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist gehouden:

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Drempelbedrag

629

629

629

629

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten schatkist Rijk aangehouden middelen

423

400

413

427

Ruimte onder het drempelbedrag

206

229

216

202

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen
Deze post bevat de rekening-courantverhoudingen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) in het kader van starters- en duurzaamheidsleningen, en de kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad.

Specificatie debiteuren

Nominale
waarde

Voorziening
oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Debiteuren Sociale Zaken

1.287

333

954

1.080

Debiteuren overige

993

89

904

1.082

Totaal

2.280

422

1.858

2.162

Overlopende activa

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

 - Vooruitbetaalde bijdrage Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

352

345

 - Vooruitbetaalde bijdrage GGD

256

253

 - Vooruitbetaalde automatiseringskosten

270

335

 - Kosten verhaal derden

383

351

 - Overige

193

279

Totaal

1.454

1.563

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Verloopoverzicht reserves

Boekwaarde 31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde   31-12-2021

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

22.818

3

7.345

3.094

0

18.570

Totaal algemene reserves

22.818

3

7.345

3.094

0

18.570

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

300

75

0

0

0

375

Algemeen culturele reserve

146

10

43

0

0

113

Reserve sociaal domein

907

753

214

0

0

1.445

Reserve gevolgen reorganisatie

209

0

46

0

0

162

Reserve ICT

1.270

505

649

0

0

1.125

Reserve buitensportaccommodatie

1.777

155

501

0

0

1.430

Reserve wegbeheer

11.760

594

3.776

0

0

8.578

Reserve speelelementen

759

35

110

0

0

683

Reserve groen

1.402

103

103

0

0

1.402

Risicoreserve grondexploitaties

14.154

894

3.240

0

0

11.808

Dekkingsreserves

26.826

6.375

0

0

1.011

32.190

Totaal bestemmingsreserves

59.510

9.497

8.683

0

1.011

59.312

Totaal reserves

82.328

9.500

16.028

3.094

1.011

77.882

'In onderstaand overzicht wordt per reserve het doel van de reserve beschreven.

Reserve

Status reserve
per 31-12-2021

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

Algemeen dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven

gehandhaafd

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Ongewenste schommelingen opvangen in het tarief afvalstoffenheffing

gehandhaafd

Algemeen culturele reserve

Aankoop kunst, wijkaankleding in openbare ruimte en subsidiëring incidentele culturele activiteiten

gehandhaafd

Reserve sociaal domein

Opvangen van risico's binnen het sociaal domein

gehandhaafd

Reserve gevolgen reorganisatie

Afzonderen financiële gevolgen van reorganisatie; dekking garantiesalarissen

gehandhaafd

Reserve ICT

Tegengaan van schommelingen in de raming van baten en lasten vanwege investeringen in hardware/software

gehandhaafd

Reserve buitensportaccommodatie

In stand houden, vervangen en renoveren van buitensportaccommodaties

gehandhaafd

Reserve wegbeheer

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot wegbeheer

gehandhaafd

Reserve speelelementen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot speelelementen

gehandhaafd

Reserve groen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot vervanging openbaar groen

gehandhaafd

Risicoreserve grondexploitaties

Weerstandsvermogen waarmee risico's in de grondexloitaties worden afgedekt

gehandhaafd

Dekkingsreserves

Het activeren van investeringen die worden gedekt uit een reserve, waarvoor dat verplicht is op grond

gehandhaafd

van het BBV. Lasten van de investering worden op deze wijze over de verwachte levensduur verspreid

Belangrijkste mutaties per reserve

Mutatie

Bedrag

Omschrijving mutatie

Vrije algemene reserve

Toevoeging:

3.094

toevoeging jaarresultaat 2020

Onttrekking:

3.015

onttrekking overheveling van 2020 naar 2021

753

aanvulling reserve sociaal domein o.b.v. risico-inventarisatie

376

inzet tijdelijke uitbreiding handhavingscapaciteit

2.007

onttrekking ten gunste van de dekkingsreserve IKC Platijn

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Toevoeging:

75

boeking afvalreserve conform nota reserve en voorzieningen

Reserve sociaal domein

Onttrekking:

140

inzet tijdelijke klantmanagers

Reserve gevolgen reorganisatie

Onttrekking:

46

uitkering garantiesalarissen

Reserve ICT

Toevoeging:

505

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

649

onttrekking ten behoeve van werkelijke uitgaven ICT

Reserve buitensportaccommodatie

Toevoeging:

155

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

233

onttrekking kunstgrasveld Best Vooruit

256

onttrekking ledverlichting sportparken Leemkuilen en Naastenbest

Reserve wegbeheer

Toevoeging:

489

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

3.776

onttrekking reconstructie diverse wegen

Reserve speelelementen

Toevoeging:

35

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

110

onttrekking t.b.v. Wilhelminapark, Snoeiheuvelpad en Speelheidepark

Reserve groen

Toevoeging:

103

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

103

onttrekking diverse groenprojecten

Risicoreserve grondexploitaties

Toevoeging:

894

storting ten laste van de algemene reerve

Onttrekking:

3.240

onttrekking voor voorzieningen toekomstige verliezen bouwgrondexploitatie

Dekkingsreserves

Toevoeging:

3.776

storting in dekkingsreserve wegbeheer ten laste van reserve wegbeheer 

2.007

storting in IKC Platijn ten laste van de vrije algemene reserve

103

storting in dekkingsreserve groen ten laste van reserve groen

Onttrekking:

1.011

ontrekkening ter dekking van de afschrijvingen op diverse activa

Voorzieningen

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2020

Toevoeging

Vrijval

Onttrekking

Boekwaarde
31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

3.646

0

16

214

3.416

Voorziening verliezen grondexploitatie

0

923

0

0

923

Egalisatievoorzieningen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

1.765

335

0

481

1.618

Van derden verkregen middelen die specifiek

besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

8.229

1.114

0

655

8.688

Totaal

13.640

2.371

16

1.351

14.644

Doel van de voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen,

verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Opvangen van fluctuaties in uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

voormalig personeel

Dekking uitkeringen aan gewezen burgemeesters/wethouders

Voorziening verliezen grondexploitatie

Dekking nadelig saldo van grondexploitatie Dijkstraten*

Egalisatievoorzienigen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Opvangen van fluctuaties in onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Van derden verkregen middelen die

specifiek besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

Betreft spaardeel voor vervangingsinvesteringen; opvangen fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot rioolbeheer

* Zie toelichting onder voorraden over de de vorming van de verliesvoorziening aan de passiefzijde van de balans.

Belangrijke mutaties

Bedrag

Omschrijving mutatie

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Toevoeging:

0

storting n.a.v. actualisatie berekening

voormalig personeel

Onttrekking:

214

uitkeringen aan voormalig personeel

Voorziening verliezen grondexploitatie

Toevoeging:

923

storting n.a.v. Netto Contante Waardeberekening Dijkstraten

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Toevoeging:

335

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

271

o.a. revitalisering gemeentehuis

111

onderhoud jongerencentrum

Voorziening rioolbeheer

Toevoeging:

1.114

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

278

riolering de Maas/de Dieze

181

riolering Binnen/Zand/Fabrieksweg

40

pompgemaal

96

riolering heuveleind/Heivelden

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2020

Vermeerdering

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2021

Waarborgsommen

150

0

0

150

Totaal

150

0

0

150

In 2021 zijn geen nieuwe langlopende geldleningen aangegaan.

Vlottende passiva

Specificatie

Boekwaarde 
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

14.993

13.026

Overlopende passiva

3.940

5.402

Totaal

18.933

18.428

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De boekwaarde van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit twee opgenomen kasgeldlening van resp.
€ 4.000.000 en € 3.500.000. De kasgeldlening van € 4.000.000 loopt t/m 1 september 2022 tegen een rentevergeding van -0,40%, de kasgeldlening van
€ 3.500.000 loopt t/m 1 februari 2022 tegen een rentepercentage van -0,40%
De overige netto vlottende schulden van € 6.746.000 zijn hieronder gespecificeerd.

Specificatie overig netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde 
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

Crediteuren jeugd

321

223

Crediteuren wmo

340

356

Crediteuren overige

2.876

3.095

Nog te betalen aan zorgaanbieders jeugd en wmo

919

750

Nog te betalen kosten

3.037

2.602

Totaal

7.493

7.026

Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva

Boekwaarde
31-12-2021

Boekwaarde
31-12-2020

De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen

3.606

4.922

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende

begrotingsjaren

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

334

480

begrotingsjaren komen

Totaal

3.940

5.402

Verloopoverzicht van de van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

Boekwaarde
31-12-2020

Toevoegingen

Vrijgevallen
bedragen

Boekwaarde
31-12-2021

Vooruitontvangen subsidie Slowlane

55

21

34

Vooruitontvangen subsidie BOR-locaties

916

250

666

Vooruitontvangen subsidie geluidssanering

61

0

61

Vooruitontvangen subsidie onderwijs achterstanden beleid

124

124

0

Vooruitontvangen subsidie verkeersveiligheidmaatregelen

744

363

381

Vooruitontvangen subsidie Sinti

194

0

194

Vooruitontvangen subsidie Ministerie SZW Tozo levensonderhoud

2.241

655

2.203

693

Vooruitontvangen subsidie Ministerie SZW Tozo bedrijfskapitaal

378

59

1

436

Vooruitontvangen kapitaalverstrekkingen Bbz Ministerie SZW

158

0

158

Vooruitontvangen subsidie makersregeling kunstlocatie Brabant

50

50

0

Vooruitontvangen subsidie Ministerie Financien regeling spec uitk gedup toeslagen

1

3

0

4

Vooruitontvangen subsidie klimaatadaptie

600

600

Vooruitontvangen subsidie corona toegangsbewijzen

75

75

Vooruitontvangen subsidie tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

2

2

Vooruitontvangen subsidie reductie energiegebruik woningen

68

68

Vooruitontvangen subsidie onderwijsvertraging

104

104

Vooruitontvangen subsidie sportakkoord

58

58

 Vooruitontvangen subsidie taxbus

 72

 72

Totaal

4.922

1.696

3.012

3.606

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen en garanties

Hieronder zijn de borgstellings- / gemeentegarantieverplichtingen opgenomen per 31 december 2021. Voor zover zich mutaties hebben voorgedaan buiten de reguliere aflossingen worden deze toegelicht.

Het saldo van de niet uit de balans blijkende waarborgen en gemeentegaranties kan als volgt worden gespecificeerd:

A. Rechtstreekse borgstellingen door de gemeente Best*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.
bedrag

Restantbedrag
31-12-2020

Aflossing

Restantbedrag
31-12-2021

% Borgstelling

Waarborg 
31-12-2020

Waarborg 
31-12-2021

Stichting Archipel (Kanidas)

3.720

2.060

151

1.909

100 %

2.205

1.909

HVO / Dellta Lloyd, tbv div medewerkers

342

310

0

310

100 %

310

310

Mixed Hockey Club Best

125

16

15

1

100 %

45

1

Stichting Abocuna

300

257

12

245

100 %

263

245

Totaal rechtstreekse borgstellingen:

4.487

2.643

178

2.465

2.823

2.465

B. Achtervangborgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.
bedrag

Restantbedrag
31-12-2020

Aflossing

Restantbedrag
31-12-2021

% Borgstelling

Waarborg 
31-12-2020

Waarborg 
31-12-2021

Woonbedrijf (WSW43520)

14.000

6.611

996

5.615

*

6.611

5.615

Woonbedrijf (NRV 1039)

13.343

0

0

298

2,20%

0

298

Woonbedrijf (WSW 60042)

13.000

0

0

291

2,20%

0

291

Woonbedrijf (WSW 60043)

13.000

0

0

291

2,20%

0

291

Woonbedrijf (WSW 60262)

11.505

0

0

257

2,20%

0

257

Woonstichting 'Thuis (NRV 15876)

9.108

0

0

1.537

16,90%

0

1.537

Woonstichting 'Thuis (WSW26851)

10.243

1.555

1.555

0

*

1.555

0

Woonstichting 'Thuis (WSW34847)

3.329

2.426

78

2.348

*

2.426

2.348

Woonstichting 'Thuis (WSW37969)

5.033

3.376

156

3.220

*

3.376

3.220

Woonstichting 'Thuis (WSW38025)

4.000

4.000

0

4.000

*

4.000

4.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42359)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42360)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW49884)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW60377)

3.404

0

0

575

16,90%

0

575

Woonzorg Nederland (WSW42482)

2.443

1.466

98

1.368

*

1.466

1.368

Woonzorg Nederland (WSW60385)

13.848

0

0

27

0,20%

0

27

Woonzorg Nederland (NRV4201)

47.387

0

0

91

0,20%

0

91

Wooninc (NRV1042)

14.717

0

0

145

1,00%

0

145

Wooninc (WSW60359)

4.413

0

0

43

1,00%

0

43

Wooninc (WSW60416)

10.000

0

0

98

1,00%

0

98

Totaal achtervangborgstellingen WSW

222.773

49.434

2.883

50.204

49.434

50.204

* Toelichting achtervangborgstellingen WSW:
Vanaf 1 augustus 2021 wordt voor nieuwe borgstellingen voor de achtervang een verdeelsleutel op basis van de marktwaarde van de achtervang gehanteerd. Deze nieuwe risicoverdeling
is door de VNG vastgesteld. Voor de leningen die dateren van voor 1 augustus 2021 geldt nog het oude regime: een achtervang voor de gemeenten die borg staan voor een bepaalde
lening. Voor Best betekent dit dat de achtervang en daarmee de achtervangrisico's die wij lopen vergelijkbaar is met het verleden. Verwacht wordt wel dat bij achtervanggaranties vanaf
1 augustus 2021 er per saldo een groter aandeel dan in het oude regime wordt toegerekend aan ons.

C. Achtervangborgstelling in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.
bedrag

Restantbedrag
31-12-2020

Aflossing

Restantbedrag
31-12-2021**

% Borgstelling

Waarborg 
31-12-2020

Waarborg 
31-12-2021**

Borgstellingen NHG t/m 2010, aandeel 

Best

niet bekend

131.000

nog niet bekend

113.000

*

131.000

113.000

* Toelichting achtervangborgstellingen NHG:
Tot en met 2010 was de gemeente tezamen met het rijk risicodrager bij verstrekkingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf 2011 fungeert alleen het rijk als risicodrager. De achtervangconstructie die van toepassing is voor de gemeente Best (dus over het saldo leningen t/m 2010) werkt als volgt: allereerst worden schulden verhaald op de bezittingen van de schuldenaar en/of via een betalingsregeling. Als dit geen soelaas biedt, dan worden de buffers van de NHG aangesproken. Als de buffers van de NHG dalen onder een bepaald niveau zijn gemeente en het Rijk (ieder voor 50%) verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die deze regeling uitvoert. De kans dat een beroep gedaan wordt op een gemeentelijke achtervang wordt minimaal geacht. De buffers van de stichting WEW worden door erkend kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en Fitch voldoende geacht om de risico's op te vangen.

** Het saldo is verwerkt per 23-1-2021. De informatie over het saldo per 31-12-2021 komt omstreeks juni 2022 beschikbaar.

Eigen bijdrage op grond van de WMO

Bij het gebruikmaken van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een (mogelijke) bijdrage van de aanvrager verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen zekerheden omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen.

Overige verplichtingen
Financiële gevolgen van mogelijk juridische geschillen worden meegenomen in de actualisatie van de risico’s die benodigd zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen.
Deze worden jaarlijks verwerkt in de programmabegroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47