Programma's

Verkeer en openbare ruimte

In dit programma leest u wat wij lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van de leefomgeving in Best te vergroten. Zo proberen we de bereikbaarheid voor fiets, auto en openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte hanteren wij als uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'.

Rol van de gemeente
Het merendeel van de activiteiten in het programma 'verkeer en openbare ruimte' is uitvoerend van aard. Uitzonderingen hierop zijn de activiteiten gericht op de bereikbaarheid van Best en de regio, waar we een regierol hebben (samen met andere gemeenten) en de mensgerichte verkeerseducatie, wat we ondersteunen. Steeds meer hebben we een meewerkende rol bij initiatieven van inwoners en organisaties.

Participatie
Bij klachten over verkeer, mobiliteit of bij voorstellen tot verbetering en ideeën vanuit inwoners of bedrijven, gaan we in gesprek. Als wij het initiatief nemen op het gebied van verkeer of parkeren, is er altijd sprake van overleg met de direct belanghebbenden. Ook bij regionale ontwikkelingen zijn onze inwoners en bedrijven soms belanghebbenden en voeren we met hen overleg over deze ontwikkelingen.

Met het beheer van de openbare ruimte willen we een bijdrage leveren aan een prettige en veilige woonomgeving. Dit heeft blijvende inspanning nodig. De ambities voor verhardingen, groen, meubilair en verzorging zijn daarom vastgelegd in het 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte'.
De werkzaamheden voeren we uit volgens planning en de bijbehorende budgetten zetten we zo effectief mogelijk in. Meldingen en verstoringen in de openbare ruimte verhelpen we op passende wijze met behulp van het meldingssysteem.  

Lasten, baten en saldo

Lasten

4.487.662

4,5 %

Baten

576.182

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47