Programma's

Milieu

Milieu
Dit programma gaat over beleid en uitvoering van de bescherming van de fysieke leefomgeving, waaronder geluid- en luchtkwaliteit en duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast betreft het de reiniging van de openbare ruimte, de riolering en afvalstoffenverwijdering. Inclusief het bijbehorende beleid. De inspanningen zijn gericht op het behouden, verbeteren en verduurzamen van het leef- en werkmilieu.
Ook het omgevingsrecht maakt deel uit van dit programma. Dit betreft vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu.
We werken volgens de (in 2019) op regionaal niveau (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) geactualiseerde prioritering voor zowel toezicht en handhaving als vergunningverlening. Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. We stellen periodiek een water- en rioleringsplan op om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken.

Rol van de gemeente
In het programma Milieu kent de gemeente diverse rollen.
Binnen het thema duurzaamheid zijn er de volgende rollen: Regisserend, daar waar we ons uitdragen en andere partners betrekken. Meewerkend, daar waar we participeren in projecten van (maatschappelijke) partners. Ondersteunend, daar waar we inwoners en bedrijven willen ondersteunen in hun initiatieven rondom duurzaamheid. En uitvoerend wanneer we zelf projecten op het gebied van duurzaamheid uitvoeren.
Bij de onderwerpen lucht en geluid nemen we een uitvoerende en meewerkende rol aan. Deels is dit het opstellen en uitvoeren van beleid en het uitvoeren van wettelijke taken. En deels het ingaan op signalen van inwoners en meewerken aan initiatieven van hen. Voorbeelden hiervan zijn onze deelname aan het 'Schone Lucht Akkoord'. Hiermee werken we samen met andere overheden aan het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit. Maar ook de aanpak van de hoge geluidsbelasting van de Oirschotseweg op de aanliggende woningen volgens ons 'Programma Geluid 2018-2023 '.
De dienstverlenende rol van de gemeente komt voornamelijk tot uiting bij taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
In iedere rol nemen wij de duurzame ambities mee, zodat er een optimale bijdrage aan de realisatie van deze ambities kunnen leveren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

7.151.998

7,2 %

Baten

7.005.699

7,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47