Paragrafen

Paragraaf Vastgoed

Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen die daarin worden verwacht.
Het gemeentelijk vastgoed wordt optimaal ingezet voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het vooral om op een doelmatige en doeltreffende wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van beleidsdoelen van de gemeente. Hierin streven we naar een goede balans in de samenstelling van de vastgoedportefeuille, in combinatie met een verantwoorde beheersing van risico’s van de vastgoedportefeuille.

Vastgoedportefeuille 2021

De gemeente bezit op 31 december 2021 in totaal 63 vastgoedobjecten (panden).
In onderstaande tabel zijn het aantal panden per categorie weergegeven, de bruto vloeroppervlakte (BVO), de boekwaarde per 31-12-2021 en de WOZ waarde per 1-1-2022 (waardepeildatum 1-1-2020).

-

N.B.: De WOZ-waarde van IKC Platijn is in dit overzicht nog niet verwerkt

Ontwikkelingen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

IKC Platijn
In 2021 leverden we IKC Platijn in Dijkstraten op.

Samen gaan: gezamenlijke dienstverlening en huisvesting
Sinds 2020 bereiden we ons voor op één gezamenlijke dienstverlening en huisvesting van Bestwijzer en de gemeente. We namen de volgende stappen in 2021: In maart besprak de raad een aantal toetsingscriteria op basis waarvan drie scenario's voor de realisatie gezamenlijke dienstverlening en huisvesting met elkaar vergeleken konden worden. In juli 2021 besloot de gemeenteraad om op basis van een aantal toetsingscriteria te kiezen voor het scenario nieuwbouw op eigen grond en aan het Dorpsplein. Tegelijk met dit besluit vroeg de raad het college om een stedenbouwkundige visie voor het Dorpsplein op te stellen. (Een afvaardiging van) de raad stelde de (nu nog concept) kaders voor de stedenbouwkundige visie op. Deze kaders worden medio 2022 aan de raad voorgelegd.

Een duurzaam MJOP
Vanwege de duurzaamheidsopgave voerden we voor alle grote gemeentelijke panden een quick-scan uit. Hierbij maakten we inzichtelijk welke duurzaamheidsmaatregelen per pand mogelijk zijn en wat daarvan de impact is op het energielabel. De extra (vervanging) investeringen verwerkten we in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Duurzaamheid integreerden we in het MJOP (duurzaam (D) MJOP).

Routekaart
De routekaart is een startpunt, met daarin op hooflijnen de aanpak hoe we in een periode van 30 jaar de ambitie uit het Klimaatakkoord kunnen realiseren. De routekaart is nog in ontwikkeling.

In beeld brengen kosten en opbrengsten per vastgoedobject
In 2021 maakten we de exploitatie (kosten en opbrengsten) van alle panden inzichtelijk. Daarnaast ontwikkelden we een model om aan de hand van een aantal parameters en de kosten (per vastgoedobject) de kostprijsdekkende huur te berekenen. Deze gegevens hebben we nog niet verder geanalyseerd. Dit pakken we in 2022 op.

In beeld brengen maatschappelijk rendement
Het maatschappelijk rendement van de panden uit de categorie beleidsondersteunend vastgoed is nog niet in beeld gebracht. Dit pakken we in 2022 op. We gaan hiervoor een aantal vragen beantwoorden. Zoals: Op welke wijze draagt het vastgoed bij aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen? Wat is de effectiviteit van de huisvesting? Wat is de verhouding subsidie en output?

 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47