Programma's

Algemeen bestuur

Beleid Algemeen bestuur

 Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Een transparant functionerende en zichtbare raad die inwoners invloed geeft op besluitvorming over thema’s die hen direct raken. De verbinding met inwoners, bedrijven en partners staan hierbij centraal samen met het gezamenlijk bouwen aan de samenleving in Best als onderdeel van de regio.

Oordeel inwoners over relatie met de gemeente

> 2018

2020: 6,2 (landelijk: 6,1)
2019: -
2018: 6,4 (landelijk: 6,1)
2017: -
2016 : 6,1 (landelijk: 6,0)

'Waar staat je gemeente'

(twee-jaarlijks onderzoek)

 • Alle raadssessies, raadsvergaderingen en inloopsessies portefeuillehouders zonden we live uit via het raadsinformatiesysteem en zijn daar ook terug te zien. De raadsvergaderingen zond door Omroep Best uit;
 • Alle uitzendingen ondertitelden we live on demand voor een betere toegankelijkheid;
 • Inwoners informeerden we actief over raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen door publicatie in Groeiend Best en op het raadsinformatiesysteem;
 • De aanbevelingen van de Quick Scan Lokale Democratie pakten we deels, voor wat betreft verbetering van de interne samenwerking en cultuur, op samen met het college. De overige  aanbevelingen pakken we in 2022 op;
 • De vergaderwijze evalueerden we in het najaar van 2021. Verbeteracties pakken we 2022 op;
 • De cursus Politiek Actief organiseerden we in 2021 twee maal. Hierbij zetten we speciaal in op werving in doelgroepen zoals jeugd/jongeren en mensen met een niet-westerse achtergrond. Vanaf 2022 organiseren we de cursus Politiek Actief structureel ten minste één maal per jaar.

Inwoners, bedrijve n en adviesorganen zijn betrokken bij het overheidsbeleid en de uitvoering; inwonersinitiatieven ondersteunen wij, waarbij we de eigen kracht versterken.

(notitie 'Samen op ons Best')

Oordeel
samenwerking met inwoners

> 2018

2020: 6,2 (landelijk 6,1)
2019: -
2018: 6,1 (landelijk 6,1)
2017: -
2016:  6,1 (landelijk: 6,1)

'Waar staat je gemeente'
(twee-jaarlijks onderzoek)

 • De focus lag in 2021 op de acties van de opnieuw bekeken notitie inwoners- en overheidsparticipatie:
 • Aan de gangbare offline tools voegden we online participatietools toe (bijvoorbeeld de PraatMee module van PleinBest). Deze tools zetten we in bij diverse participatietrajecten (onder andere bij projecten TransitieVisie Warmte/aardgasvrij wonen, laadpalen, omgevingsvisie).  
 • We hebben tijdelijk een participatieadviseur aangesteld ter verbreding en verdieping van gemeentelijk participatiebeleid en

-uitvoering Deze maakte een start met het betrekken van nieuwe en andere doelgroepen. Met de inzet op, naast bredere, ook betere en meer participatie.
Voor deOmgevingswet en de participatievereisten daarbij, ontwikkelden we in concept (aanvullend)  participatiebeleid. Ook is gestart met een participatiehandboek voor de organisatie, een notitie participatie bij buitenplanse ontwikkelplanactiviteiten en een handleiding voor het voeren van de omgevingsdialoog door particuliere initiatiefnemers.  

 • Participatie is meer deel uit gaan maken van ons werk en we hebben – ons aanpassend aan de omstandigheden – online participatie steviger neergezet. Dat geldt zowel bij beleidsontwikkeling, de uitvoering van projecten als dienstverlening.
 • We voerden drie peilingen uit via het inwonerspanel van Best. (Omgevingsvisie, aardgasvrij en luchtkwaliteit).
 • We willen inwonersinitiatieven faciliteren en de mogelijkheid actief onder de aandacht brengen (bijvoorbeeld door een aanvraag buurtbudget). Daarvoor maakten we actief gebruik van PleinBest, de gemeentelijke website en diverse (social) media kanalen. We legden verbinding met het nieuwe platform van bewonersoverleggen (PSBO) en met de buurtverbinders. De bekendheid van de inwonerscontactfunctionaris is verder gegroeid. Deze bracht nieuwe verbindingen tot stand in de wijken en buurten. Ook bracht hij ideeën en initiatieven van bewoners verder.
 • Inwoners(verenigingen), ondernemers en organisaties in Wilhelminadorp en de Kantonnier waren eerder actief betrokken bij het maken van een plan voor een veilige en leefbare wijk. Daardoor versterkte onder meer het wijkteam verder. Het in co-creatie opstellen van een gebiedsvisie voor deze wijk is gewijzigd in een online bijeenkomst vanwege Covidmaatregelen. Realisatie begin 2022

We zijn een netwerkende organisatie en op die manier organiseren we ook onze dienstverlening. Samen met ons netwerk spelen we in op vragen van inwoners  en ondernemers.

Betere planvorming ruimtelijke initiatieven

Tevredenheid over proces en procedure ruimtelijke planvorming

-

 • In 2021 vond een verdere uitwerking plaats van de fysieke samenvoeging van dienstverlening aan inwoners, in samenhang met het onderzoek naar huisvesting. Dit resulteerde in een besluit om eventuele nieuwbouw aan het Dorpsplein verder uit te werken.
 • Ook is gestart met de uitvoering van een  samenwerkingsplan met partners Bestwijzer
 • Stimuleren en organiseren verdergaande samenwerking tussen gemeente en organisaties en tussen organisaties onderling. In het sociaal domein maken we dit concreet door verbindingen te leggen in de keten van partijen in de basis, preventie en de gemeente. In het ruimtelijk domein richten we een omgevingstafel in en ontwikkelen en implementeren we een participatieleidraad ruimtelijke initiatieven.

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening
(Dienstverleningsvisie 'Graag en op maat')

Oordeel gemeentelijke dienstverlening

Aantal (geregistreerde) klachten dienstverlening

>landelijk gemiddelde in 2020

< 2020
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2020: - 7,0 (landelijk 6,8)
2019: -
2018: 7,0 (landelijk 6,8)
2017:-
2016 : 6,9 (landelijk: 6,7)

2021: 7
2020: 18
2019: 32
2018: 33
2017: 23
2016: 22

'Waar staat je gemeente'
(twee-jaarlijks onderzoek)

Interne registratie klachten

 • De processen ‘aanvraag Evenementenvergunning’ en ‘aanvraag Bouwvergunning’ zijn verbeterd met gebruikmaking van de methodieken Serviceformules en klantreizen.
 • Onderzoek naar onder meer de openstelling van het gemeentehuis is vanwege maatregelen corona niet gerealiseerd.
 • De samenwerking tussen de organisaties in de sociale basis versterkte verder. Hierdoor verbeterde de dienstverlening binnen Bestwijzer en in de wijk.
 • Onze correspondentie voor Werk, Jeugd en Inkomen is zo veel mogelijk herschreven naar begrijpelijke taal en minder juridische teksten. Ook brachten we de brieven in aantal terug.
 • In 2021 zijn startten we met de uitrol van een aantal acties. Hierdoor kunnen inwoners en ondernemers makkelijker, sneller en met minder kosten zaken  regelen. Bijvoorbeeld door bepaalde vergunningen voor langere tijd te verstrekken.

Klanten kunnen  tijd- en plaatsonafhankelijk onze diensten afnemen  (Dienstverleningsvisie 'Graag en op maat')

Oordeel digitale dienstverlening

> landelijk gemiddelde in 2020

2020: 7,1 (landelijk 6,9)
2019: -
2018: 7,0 (landelijk 6,9)
2017: -
2016: 7,1 (landelijk 6.6.)

'Waar staat je gemeente'
(twee-jaarlijks onderzoek)

 • We rondden het separate Plan van Aanpak Digitale dienstverlening 2018-2021 af. Hierin stonden specifieke acties ter bevordering van de digitale dienstverlening. Digitale dienstverlening gaat in 2022 verder onder de aanpak voor de totale dienstverlening
 • We realiseerden meerdere verbeteringen zoals E-formulier voor de kermis, voor het indienen van een zienswijze, subsidie cultuureducatie jeugd en diverse corona gerelateerde E-formulieren.
 • Om veilig gebruik van de website te kunnen waarborgen ondernamen we meerdere acties (met onze leverancier) rondom aanmelden, veilig indienen van bijlagen et cetera .
 • We maakten het invullen van formulieren gebruiksvriendelijker bijvoorbeeld door (tussentijds) opslaan van ingediende formulieren mogelijk te maken.
 • In 2021 is de inzet van Whatsapp voor overheden weer mogelijk gemaakt. We gebruiken en promoten WhatsApp weer  als dienstverleningskanaal en promoten het kanaal als laagdrempelig kanaal voor vragen aan de gemeente.
 • We implementeerden een nieuwe afspraakmodule met een selfservice optie: inwoners die een afspraak hebben kunnen zichzelf via hun smartphone aanmelden zodra ze binnen zijn in het gemeentehuis.
 • Toegankelijkheid: onze websites www.gemeentebest.nl , best.notubiz.nl en www.afvalbest.nl voldoen voor het grootste gedeelte aan wetgeving rondom toegankelijkheid.

Best behoudt als zelfstandige gemeente voldoende bestuurskracht voor de maatschappelijke opgaven die voor onze inwoners van belang zijn.

Geen

-

-

Bestuurlijke Toekomst-visie gemeente Best, 2017
Aanname: de genoemde activiteiten zijn nodig om krachtig in te spelen op onze maatschappelijke opgaven.

 • We gaven ook in 2021 deels uitvoering  aan de Samenwerkingsagenda 2018-2025 uit van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Hiermee trekken negen gemeenten niet individueel, maar samen op bij het formuleren van beleid op het gebied van economie, wonen, voorzieningen en evenementen en ruimte.
 • In het sociaal domein werken we veel samen met gemeenten uit het MRE - gebied waarbij per onderwerp de samenwerking tussen gemeenten is afgesproken:
 • We gaven ook in 2021 deels uitvoering  aan het Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022 en werkprogramma MRE 2021 en blijven hier kritisch maar meewerkend. De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling MRE is vastgesteld. Hiermee trekken 21 gemeenten niet individueel, maar samen op bij het formuleren van beleid op het gebied van economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.
 • Ook in 2021 werkten wij samen in andere formele samenwerkingsverbanden zoals Brainport Development, Stichting Zorg- en Veiligheidshuis en Gemeenschappelijke regelingen zoals Odzob, WSD, GGD en Veiligheidsregio.

Betrouwbare overheid

Waar er aanleiding is tot nader onderzoek  vindt in 100% van de gevallen een  fysiek adresonderzoek plaats. Hierdoor krijgt fraude minder kans en kan er intensiever gehandhaafd worden op (brand) veiligheid en ondermijning

Een gestandaardiseerd multidisciplinair werkproces en aansluiting bij Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Gemiddeld 80 (schriftelijke) adresonderzoeken  per jaar

BRP

 • In het licht van het Actieplan adresonderzoeken is er een Protocol opgesteld (concept). De adresonderzoeken hebben schriftelijk plaatsgevonden.
 • In september 2021 sloten we aan op de Landelijke kwaliteit adres-onderzoeken (LAA). Dit houdt onder andere in dat de aangeleverde adresgegevens veelal aangevuld moeten worden door verder onderzoek (bij voorkeur fysiek).

Veilige verkiezingen

Stemgerechtigden inwoners kunnen ondanks corona op een veilige manier hun stem uitbrengen tijdens de verkiezingen in maart 2021.

In 2021 heeft Best een gelijke opkomst stemgerechtigden als in 2017.

Opkomst verkiezingen 2021
2021: Best 80,8%
Landelijk 82 %

2017: Best 83,4%   Landelijk 89,7%

Kiesraad.nl

 • Alle Corona maatregelen volgden we op.
 • De mogelijkheden om te stemmen zijn verruimd: extra stemdagen en de mogelijkheid tot briefstemmen.
 • Extra inzet van vrijwilligers en personele capaciteit voor een goede begeleiding van het proces.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47