Jaarrekening

Overzicht incidentele lasten en baten

 

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2021

2021

Omschrijving

Taak-

realisatie

veld

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 1

Regonale projecten,  Challengeontsluiting

0.1

601014

350.000

350.000

Programma 9

Nadelig saldo afvalverwijdering en -verwerking

73

648001

391.312

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

74

649016

147.000

Stimulering duurzaamheid

74

649005

75.000

613.312

Programma 10

Projectkosten implementatie Omgevingswet 2018

81

651002

108.517

Onderzoek transformatie stationsgebied

81

651008

15.596

Nadelig saldo grondexploitaties (apparaatskosten)

81

526.368

650.481

Programma 11

Sloop voormalige muziekschool

0.8

611008

47.242

Storting voorziening dubieuze debiteuren

0.9

611009

28.239

75.481

Totaal incidentele lasten tlv exploitatie

1.689.274

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 6

2e fase beeldende kunst

53

631004

43.000

43.000

Programma 7   

A3 kaderbrief 2021 pakket diensten ouderen

61

636021

20.000

Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021)

63

638901

80.000

Klantmanager WMO (kaderbrief 2021)

66

641901

60.000

Transformatiebudget Sociaal Domein 

65

640005

54.458

214.458

Programma 10

Implementatie omgevingswet/Omgevingswet

81

651002

120.000

Omgevingsplan/bestemmingsplannen 

81

651001

50.000

Handhavingscapaciteit 2021 

83

653901

376.123

Woningbouwversnelling 

83

653013

29.708

Nadelig saldo grondexploitaties

82

3.240.177

3.816.008

Programma 12

Onderzoek huisvesting

0.4

604051

10.733

Kosten organisatieontwikkeling

0.4

604901

90.000

100.733

Totaal incidentele lasten tlv reserves

4.174.199

Totaal incidentele lasten

5.863.473

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 1

Bijdrage uit voorziening uitk.verpl. voormalig personeel

0.1

601007

15.954

15.954

Programma 3

Bijdrage gem. Eindhoven, overname Beatrixbrug

21

617011

105.000

105.000

Programma 4

Incidenteel hogere opbrengst grondverkopen

0.3

603015/01

398.796

398.796

Programma 9

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

74

649016

147.000

147.000

Programma 10

Bijdrage landschapsinvesteringsregeling 

57

635012

112.523

112.523

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

779.273

Incidentele baten t.g.v. reserves

Programma 3

Bijdrage gem. Eindhoven, overname Beatrixbrug

21

617011

105.000

105.000

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

105.000

Totaal incidentele baten

884.273

Saldo

6.747.746

Totaal geraamde lasten (excl. resultaat)

85.238.575

Totaal geraamde baten

-82.550.460

Totaal saldo van baten en lasten

2.688.115

Totaal incidentele lasten

5.863.473

Totaal incidentele baten

884.273

Totaal structurele lasten

79.375.102

Totaal structurele baten

-83.434.733

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-4.059.631

Structurele toevoegingen aan reserves

1.298.391

Structurele onttrekkingen uit reserves

-1.828.776

Structurele exploitatieruimte (batig)

-4.590.016

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47