Programma's

Algemeen bestuur

Dit programma beschrijft de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best willen inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. Hierbij is ook aandacht voor de wijze waarop de verbinding met inwoners, bedrijven en partners vanuit de raad wordt gelegd.

Rol van de gemeente

Een belangrijk thema is dienstverlening. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en de transformatieopgaven in het sociaal én ruimtelijk domein vragen om een andere rol van de gemeente in de samenleving. Daarbij hoort ook een andere manier van dienst verlenen. Onze visie ‘Graag en op maat’ (2016) is richtinggevend voor de wijze waarop wij onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven vormgeven. We stellen daarbij de inwoners van Best centraal. Ons handelen moet toegevoegde waarde hebben voor de Bestse samenleving. Diensten verlenen we graag en op maat. We nemen de verantwoordelijkheid voor een probleem of een vraag niet over, maar stimuleren en hebben een ondersteunende rol. We willen dat een inwoner zich gehoord en geholpen voelt, daarom verdiepen we ons in de vraag van de inwoner. We zijn een netwerkende organisatie en op die manier organiseren we ook onze dienstverlening.

Participatie
Een ander centraal thema in dit programma is de wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners betrekken bij het opstellen van beleid (inwonersparticipatie) én hoe wij meedenken over of meewerken aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De ondersteunende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet (alleen) om geld. Het gaat ook om het ter beschikking stellen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van belemmeringen en overbodige regels. Inwonersparticipatie vraagt bovendien speciale aandacht. Aan de ene kant wat betreft het betrekken van een diverse(re) groep inwoners en aan de andere kant wat betreft vernieuwing en digitalisering van de participatie. Zodat de participatie-input komt van een brede groep uit de samenleving en zodat participatie ook in tijden van corona kan plaatsvinden.

Maatschappelijke vraagstukken pakken we steeds vaker op in nauwe samenwerking met gemeenten om ons heen. Het uitgangspunt daarbij is: lokaal wat kan en regionaal wat moet.  

Lasten, baten en saldo

Lasten

3.101.710

3,1 %

Baten

625.932

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47