Programma's

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de uitvoering van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein. Bijvoorbeeld jeugd, welzijn, maatschappelijke participatie of gezondheid.

Rol van de gemeente
De gemeentelijke rollen dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend komen in dit programma aan bod. Op het gebied van sport ondersteunen wij door het beschikbaar stellen van subsidies en accommodaties. Culturele organisaties voeren het Uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst uit dat tweejaarlijks aan de raad wordt voorgelegd. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast stellen we diverse subsidies beschikbaar. Wat betreft recreatie en toerisme stellen wij subsidie ter beschikking voor vernieuwende initiatieven. Bij nieuwe initiatieven heeft de gemeente met Best Bijzonder! een regisserende rol. Wij betrekken organisaties en inwoners bij de uitvoering. Bij erfgoed wijzen wij gemeentelijke monumenten aan in samenwerking met de Erfgoedvereniging 'Dye van Best'.

Lasten, baten en saldo

Lasten

5.024.435

5,0 %

Baten

1.237.600

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47