Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld 2021

Som van Lasten realisatie

Som van Baten realisatie

0 - Bestuur en ondersteuning

                               28.075.486

                            -71.019.838

01 - Bestuur

                                 2.383.729

                                  -234.403

02 - Burgerzaken

                                     712.911

                                  -391.529

03 - Beheer overige gebouwen en gronden

                                     271.434

                                  -787.902

04 - Overhead

                                 9.705.148

                                  -213.628

05 - Treasury

                                       26.012

                                  -624.952

061 - OZB woningen

                                     275.662

                              -3.713.528

062 - OZB niet-woningen

                                       71.687

                              -2.325.696

064 - Belastingen overig

                                       97.679

                                  -102.593

07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds

                                          5.100

                            -45.547.992

08 - Overige baten en lasten

                                     174.788

                                    -38.165

010 - Mutaties reserves

                                 9.500.059

                            -17.039.450

011 - Resultaat vd rekening baten en lasten

                                 4.851.276

                                               -  

1 - Veiligheid

                                 2.955.438

                                  -281.624

11 - Crisisbeheersing en brandweer

                                 1.415.881

                                    -92.085

12 - Openbare orde en veiligheid

                                 1.539.557

                                  -189.539

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

                                 2.905.535

                                  -552.276

21 - Verkeer en vervoer

                                 2.733.105

                                  -541.508

22 - Parkeren

                                       76.366

                                    -10.768

25 - Openbaar vervoer

                                       96.063

                                               -  

3 - Economie

                                 1.207.234

                                  -554.784

31 - Economische ontwikkeling

                                     684.333

                                  -251.437

33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

                                       40.602

                                    -16.731

34 - Economische promotie

                                     482.299

                                  -286.616

4 - Onderwijs

                                 1.884.594

                                  -442.307

42 - Onderwijshuisvesting

                                     715.830

                                    -41.373

43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

                                 1.168.764

                                  -400.934

5 - Sport, cultuur en recreatie

                                 6.385.403

                              -1.209.058

51 - Sportbeleid en activering

                                     353.049

                                    -27.639

52 - Sportaccommodaties

                                 1.839.759

                                  -771.906

53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie

                                     823.858

                                  -109.129

54 - Musea

                                       89.957

                                               -  

55 - Cultureel erfgoed

                                     101.294

                                               -  

56 - Media

                                     603.151

                                  -106.871

57 - Openbaar groen en recreatie

                                 2.574.334

                                  -193.513

6 - Sociaal domein

                               32.384.290

                              -8.034.002

61 - Samenkracht en burgerparticipatie

                                 2.462.817

                                  -613.920

62 - Wijkteams

                                 1.377.643

                                  -126.410

63 - Inkomensregelingen

                               10.060.385

                              -7.106.977

64 - Begeleide participatie

                                 3.099.153

                                               -  

65 - Arbeidsparticipatie

                                 1.016.498

                                               -  

66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

                                     936.901

                                    -81.714

671 - Maatwerkdienstverlening 18+

                                 5.466.600

                                    -98.190

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

                                 7.431.344

                                       -6.791

682 -  Geëscaleerde zorg 18-

                                     532.949

                                               -  

7 - Volksgezondheid en milieu

                                 8.258.536

                              -7.050.820

71 - Volksgezondheid

                                 1.106.538

                                    -45.121

72 - Riolering

                                 2.030.636

                              -2.501.271

73 - Afval

                                 4.043.174

                              -4.289.673

74 - Milieubeheer

                                 1.069.316

                                  -205.160

75 - Begraafplaatsen en crematoria

                                          8.873

                                       -9.596

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

                               15.533.395

                            -10.445.202

81 - Ruimtelijke ordening

                                 1.236.358

                                  -403.063

82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

                               12.591.748

                              -8.560.844

83 - Wonen en bouwen

                                 1.705.290

                              -1.481.295

Eindtotaal

                               99.589.910

                            -99.589.910

 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47