Programma's

Ruimte en bouwen

Dit programma richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van het gehele grondgebied van Best. Denk hierbij aan structuurvisies en bestemmingsplannen, beleidsontwikkeling en daarnaast uitvoeringsprojecten voor wat betreft volkshuisvesting, natuur en landschap en de transitie van het landelijk gebied, opwaardering van de stationsomgeving, projecten met bouwgrondexploitaties (zie ook de risicoparagraaf) en ruimtelijke initiatieven van derden. Ook het Omgevingsrecht maakt onderdeel uit van dit programma met vergunningverlening en handhaving. Dit programma vertaalt de ruimtelijke weerslag van de doelen van de andere programma's.

Een belangrijke opgave is de implementatie van de Omgevingswet die in de tweede helft van 2022 start. De gemeentelijke omgevingsvisie en het daaropvolgende omgevingsplan hebben betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Ook gaat de visie en het plan in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie beschrijft ook de gewenste ontwikkelingen van maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheidsbevordering.

Binnen dit programma werken we veel in regionaal verband. Met name binnen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Het Groene Woud (in opmaat naar Van Gogh Nationaal Park).

Rol van de gemeente
De rol van de gemeente in het programma is dienstverlenend, regisserend, meewerkend, ondersteunend en scheppend. Voor het vaststellen van ruimtelijke kaders, de bouwgrondexploitaties, de implementatie van de Omgevingswet, het woonbeleid en (bouw)toezicht en (ruimtelijke) handhaving zijn we regisserend. We zijn faciliterend als het gaat om het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven. We zijn dienstverlenend bij de verlening van onder meer omgevingsvergunningen en beschikkingen van stimuleringsregelingen zoals de starterslening. En we zijn scheppend door het creëren van alles wat noodzakelijk is voor het daadwerkelijk kunnen bouwen op de gemeentelijke bouwlocaties, zoals Aarlesche Erven, Dijkstraten en Steegsche Velden.

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.611.967

15,7 %

Baten

10.597.513

10,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47