Paragrafen

Financieringsparagraaf

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop we met financiering zijn omgegaan in 2021. Onder financiering wordt verstaan het omgaan met financiële middelen (geld, leningen en beleggingen).

Het voorbereiden en uitvoeren van financieringsbeleid is belangrijk om:

duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities te organiseren;
financieringsmiddelen te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
de exploitatieuitgaven te beheersen;
lasten te minimaliseren die ontstaan als er financieringstekorten optreden;
renteresultaten te optimaliseren als er financieringsoverschotten zijn;
tijdig de betalingsverplichtingen te kunnen nakomen;
 optimale finacieringskeuzes voor Best te maken.

De regels die voor decentrale overheden voor het omgaan met financiële middelen gelden zijn vastgelegd in de wet Fido . Daarnaast zijn er lokale regels voor het omgaan met financi ë le middelen. Deze zijn vastgelegd in het Financieringsstatuut 2016 .

In 2021 is 2x een financieringsrapportage aangeboden aan het college. Financieringsbeslissingen in 2021 zijn op deze rapportages gebaseerd.

Hieronder wordt eerst ingegaan op de externe (niet lokaal beïnvloedbare) ontwikkelingen n 2021. Vervolgens wordt ingegaan op de lokale omstandigheden en ontwikkelingen.

Ontwikkelingen financiering

Factoren waarop wij geen invloed hebben als decentrale overheid zijn de landelijke wet- en regelgeving en de renteontwikkeling. Er zijn in 2021 geen belangrijke wijzigingen geweest in de landelijke wet- en regelgeving voor financiering van decentrale overheden.

Rentevisie

Voorgeschreven is dat elke decentrale overheid een rentevisie moet hebben. Via deze jaarrekening wordt teruggeblikt op de renteontwikkeling tot en met 2021.  Het hebben van een goed inzicht in de renteontwikkeling, helpt bij het onderbouwen van keuzes bij het nemen van financieringsbeslissingen.

Hieronder is de renteontwikkeling tot en met 2021 grafisch weergegeven:

Conclusie renteontwikkeling:

In 2021 hebben zich tijdelijk financieringstekorten voorgedaan. Deze tekorten zijn afgedekt met kasgeldleningen. De rente die wordt betaald op kasgeldleningen zijn gerelateerd aan de blauwe lijn in bovenstaande grafiek. Omdat de rente in 2021 lager was dan 0%, is rente (tot 0,5%) ontvangen op de aangetrokken kasgeldleningen.

Berekening renteresultaat 2021

-/- is nadelig

Omschrijving:

2021

a. Rentelasten aangetrokken financieringen:

-8.775

b1. Renteopbrengst verstrekte financieringen publieke taak:

242.347

b2. Renteopbrengst financieringen bedrijfsvoering:

30.206

Voordelig rentesaldo financieringen

263.778

c1: Rentebaten vanuit grondexploitaties (0,38%)

0

c2: Correctie rentebaten van doorverstrekkingen

0

Voordelig rentesaldo na directe toerekeningen

263.778

d1: -/- rente over eigen vermogen

0

d2: -/- rente over voorzieningen

0

Saldo rente

263.778

f. toegerekende rente aan  investeringen (via renteomslag)*

0

Voordelig renteresultaat:

263.778

* er is sprake van een renteoverschot, er wordt geen rente toegerekend aan investeringen.

 

Toelichting tabel:

Er wordt jaarlijks een voordelig renteresultaat verwacht. Het renteresultaat loopt terug vanwege de volledige aflossing van leningen die aan 'Thuis zijn verstrekt Een voordelig renteresultaat wordt als algemeen dekkingsmiddel verwerkt in de raming van baten en lasten onder het resultaatgebied 11.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht verstrekte en opgenomen leningen

Het overzicht verstrekte en opgenomen leningen kan worden onderverdeeld in 3 hoofdrubrieken:

  1. Verstrekte leningen  631841  802074

Het betreft:
- leningen aan een woningcorporatie, boekwaarde per 31 december 2021 is € 1.434.000 miljoen, rendement 6,5% per jaar;  
- leningen in het kader van de publieke taak, boekwaarde per 31 december 2021 € 0,5 miljoen, gemiddeld rendement 4,9% per jaar;
- startersleningen, boekwaarde per 31 december 2021 € 1,05 miljoen, gemiddeld rendement 2,69% per jaar;
- duurzaamheidslening "De Groene Zone", verwachte boekwaarde per 31 december 2021 € 1,2 miljoen, rendement 1,35% per jaar;

  1. Financiële middelen met een korte rentevastperiode: ≤ 1 jaar:  

-Per 31 december 2021 was er een financieringsoverschot van miljoen.

Risicobeheersing financieringen

Risico’s zijn in 2021 geminaliseerd door:

  • financieringsbeslissingen te baseren op een actuele liquiditeitsprognose;
  • bij het nemen van financieringsbeslissingen rekening te houden met een actuele rentevisie;
  • te toetsen aan de kasgeldlimiet, ter beheersing van renterisico's op korte schulden;
  • te toetsen aan de renterisiconorm: er zijn in 2021 geen langlopende financieringen afgesloten
  • het opvragen van meerdere offertes voor financieringen.

Liquiditeitsprognose en financieringsresultaat

Via een liquiditeitsprognose zijn binnenkomende en uitgaande geldstromen in de tijd uitgezet.  Met behulp van een actueel en kwalitatief goed inzicht in het verloop van de geldstromen, is een renteopbrengst gerealiseerd van ongeveer € 30.000. Per 31 december 2021 was sprake van een financieringsoverschot van € 17,08 miljoen. In begroting 2021 was rekening gehouden met een overschot van 7,9 miljoen. Het verschil kan worden verklaard door een vertraagde uitvoering van de ambities. Dit komt ook tot uitdrukking bij de budgetten die worden overgeheveld.

Renterisicobeheersing voor de korte termijn: de kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het bedrag dat een gemeente aan leningen met een kortlopende rente (< 1 jaar) mag hebben. In 2021 is binnen de kasgeldlimiet gebleven.

Renterisicobeheersing voor de lange termijn: de renterisiconorm

Er zijn per 31 december 2021 geen langlopende leningen aangegaan. Dit betekent automatisch dat in 2021 binnen de renterisiconorm gebleven is.

Koersrisicobeheersing

Koersrisico’s worden uitgesloten door alleen transacties te verrichten waarbij de oorspronkelijke inleg gegarandeerd is en uitsluitend transacties te verrichten in de valuta Euro (€). In 2021 zijn alle transacties verricht in de valuta Euro (€).

Kredietrisicobeheersing

Er zijn in 2021 geen verliezen geleden vanwege een gebrek aan kredietwaardigheid van de financiele instellingen waarmee wij zaken hebben gedaan.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47