Programma's

Economische zaken

Beleid  Economische zaken

Wat wilden we bereiken ?

Effect indicator

Streven

Resultaat 2021

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?

Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen in centrum en de andere winkelgebieden(meer bedrijvigheid)

Bron: Detailhandelsvisie 'Bestse keuzes binnen het regionale winkelbeleid'

Aantal in gebruik zijnde niet-woningen in het stimuleringsgebied

Gelijk aan 2020
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2021:147
2020: 152
2019: 151
2018 : 147
2017: 166

WOZ

 • Om de gevolgen van corona te beperken ondersteunden we de ondernemers in de winkelgebieden waar mogelijk. De precariobelasting voor 2021 wordt niet opgelegd. Daarnaast zijn er meerdere acties opgezet om het lokaal winkelen te stimuleren.
 • We namen een winkelgebiedenmanager aan. Deze persoon is aanspreekpunt is voor ondernemers in de drie winkelgebieden en zorgt voor verbinding tussen de winkelgebieden. Daarbij hadden en hebben we ook aandacht voor de samenwerking tussen ondernemers en de samenwerking van ondernemers met de gemeente.
 • We hebben gebruik gemaakt van de Bestse Cadeaubon en stimuleerden andere organisaties ook de bon in te zetten.
 • We hebben een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de transformatie van de stationsomgeving in samenwerking en afstemming met de regio (zie verder bij Ruimte en Bouwen).

Een goed vestigings- en ondernemings-klimaat, waarbij een grote economische dynamiek en vitaliteit zorgt voor een groeiende werkgelegenheid en een toenemend welvaartsniveau in Best.

Bron: Beleidsakkoord 'Samen verder werken aan ons Best'.

Meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in het stedelijk gebied
(SGE) ten opzicht van landelijke ontwikkeling

De meerjarige ontwikkeling van de  werkgelegenheid (% groei aantal banen) is structureel beter dan de landelijke ontwikkeling (% groei aantal banen).

2016-2020:
regio: + 6,84 %

NL: + 7,44%

dus in 2016-2020 presteert de regio
0,6 procent-punt minder dan NL

LISA

 • De bedrijventerreinenvisie heeft een actieplan (beide vastgesteld begin 2021). Een aantal genomen acties:
  • Het traject om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein 't Zand is opgestart in samenwerking met ondernemers en het Ondernemers Collectief Best.
  • Er is een eerste aanzet tot opstellen van profiel per bedrijventerrein gedaan. Dit in lijn met de nieuw vastgestelde bredere profilering van Best: Beleef Best.
  • Op het gebied van duurzaamheid zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd.
 • We namen bestuurlijk en ambtelijk deel in de Brainport-organisatie (stichting en vennootschap) en zijn aandeelhouder en belangrijk financier.
 • Best nam actief deel aan '9voor1' voor huisvestigingsvragen van bedrijven. Dit om zoveel mogelijk bedrijven te behouden voor de regio of te laten vestigen in het stedelijk gebied. Er zijn 121 zoekvragen van bedrijven behandeld. Daarvan hebben er 17 bedrijven daadwerkelijk een locatie binnen het SGE gevonden.

Verplichte indicator:
Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners (15-64 jr.)

Best 2020: 122,30
NL 2020: 135,20

LISA

Verplichte indicator:
Index functiemenging: verhouding tussen banen en woningen

Best 2020: 54,1%
NL 2020: 53,2%

LISA

Verplichte indicator:
Netto arbeids-participatie: % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

Best 2020: 71,6%
NL 2021: 69,5%

CBS

Verplichte indicator:
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Best 2020: 761,8
NL 2020: 795,9

LISA


Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47